Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βάσει Εργασίας.

Διαδικτυακά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας:
- ένα απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και
- ένα απευθυνόμενο σε επιχειρήσεις

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, οι χρήστες θα μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με αυτές αντίστοιχων οργανισμών της ίδιας χώρας ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να προωθήσουν την ποιότητα στη μάθηση βάσει εργασίας.

Τελευταία νέα

2η συνάντηση εταίρων στη Σλοβενία

Η δεύτερη συνάντηση του προγράμματος Bequal.app πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία στις 8 και 9 Μαΐου 2019.

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την παρούσα κατάσταση των αποτελεσμάτων του έργου και τα μελλοντικά βήματα που πρέπει να γίνουν.